wvvavlag-gif Watersport Vereniging Amsterdam Lid van Watersportverbond Erepenning voor de WVA
wvvavlag-gif Watersport
Vereniging
Amsterdam
Erepenning voor de WVA

 

Plan Verdi

De gemeente Amsterdam wil het gebied ‘Verdi’ ontwikkelen tot een woon-, werk- en recreatiegebied. Dit gebied ligt tussen de Zuidas, het Amsterdamse Bos, het Olympisch Stadion en het nog te ontwikkelen Schinkelkwartier (zie hieronder). Momenteel wordt het gebied al gebruikt als recreatiegebied en woon- en werkgebied.

 

Op 19 juli 2023 heeft de WVA de volgende update van de Omgevingsmanager Zuidas ontvangen:

 

Tijdelijke tramloods museumtramlijn aan de Jachthavenweg

Afgelopen jaar hebben onze collega’s, die werken aan de ontwikkeling van de omgeving van het Haarlemmermeerstation (Havenstraatterrein), ons benaderd met de vraag of er een tijdelijke loods voor de museumtramlijn in Verdi gerealiseerd kan worden.

In het gebied Havenstraatterrein worden in de toekomst namelijk o.a. vele woningen en een nieuw onderkomen voor de museumtramlijn gebouwd. In die bouwperiode kan de museumtramlijn niet terecht op het Havenstraatterrein. Om ervoor te zorgen dat de museumtramlijn gedurende de verbouwing wel kan blijven rijden, is gezocht naar een alternatieve plek voor een tijdelijke tramloods. Daarbij had het de grote voorkeur om de tijdelijke tramloods redelijk in de buurt van de huidige tramremise te realiseren omdat er anders te weinig van de lijn overblijft. Na onderzoek is een tijdelijke plek gevonden op de Jachthavenweg tussen het Skutsjepad en het Jollenpad.

(Toevoeging IT-diensten WVA: hier te vinden op Google Maps) 

De tramloods wordt daar gebouwd over het huidige spoor van de museumtramlijn. De omgevingsvergunning voor het bouwen van de tijdelijke tramloods is op 6 juli 2023 aangevraagd. Zie daarvoor: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-295312.html. Zodra de omgevingsvergunning is verleend, wordt dit ook via de site officiële bekendmakingen.nl bekend gemaakt.

Het is de verwachting dat de museumtramlijn ongeveer 5 jaar gebruik zal maken van de tijdelijke loods aan de Jachthavenweg. Daarna verhuist de museumtram naar een nieuw gebouw in het Havenstraatterrein. 


Hierbij alvast een impressie van de tijdelijke tramloods (vanaf het Skutsjepad gekeken naar het zuiden):

verdi3

Impressie tijdelijke tramloods (vanaf het Skutsjepad gekeken naar het zuiden) 

Ontwerp bestemmingsplan Noordzone IJsbaanpad

Bij de informatiebijeenkomst hadden we ook graag willen vertellen dat we al een tijd werken aan een ontwerpbestemmingsplan voor “Noordzone IJsbaanpad”. Hiermee doelen we op de strook bebouwing aan het IJsbaanpad, die grenst aan het water van het Zuideramstelkanaal en ligt tussen de Amstelveenseweg en het Olympic Hotel. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een ontwikkeling die in de “Investeringsnota Verdi Deelplan 1” is omschreven: o.a. nieuwe woningen, een nieuw kantoor op de hoek met de Amstelveenseweg en een nieuwe basisschool. Toen de Investeringsnota in 2019 werd vastgesteld, zijn de daarin omschreven plannen en wensen met de belanghebbenden uit de buurt besproken.

Het heeft even geduurd voordat wij de ambities en plannen konden vertalen naar een ontwerpbestemmingsplan. Dat bleek namelijk ingewikkelder dan verwacht. Gelukkig kunnen we nu naar verwachting het ontwerpbestemmingsplan in november dit jaar aan het college van B&W voorleggen. Vervolgens wordt het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan wordt via officiëlebekendmakingen.nl bekendgemaakt.

(Toevoeging IT-diensten WVA: hier te vinden op Google maps)

Mochten hier vragen over zijn, dan hoor ik het graag.

Omgevingsmanager Amsterdam, Zuidas


Noot IT-diensten WVA
Op Zuidas.nl kan men de meest actuele informatie vinden over de projecten van Zuidas en Zuidasdok. Informatie over Verdi hoort daar ook bij.
De website werkt met artikelen, waarop je je gratis kunt abonneren. De artikelen verschijnen dagelijks. Dat gaat dus niet alleen over Verdi maar over meer projecten in de buurt. Hierop staan overigens ook contactgegevens van de projectorganisatie en kan men terecht voor verdere vragen https://zuidas.nl/informatiecentrum/


 

Vorig Nieuws mbt Verdi

Met het plan Verdi worden voorzieningen, kantoren en 1.500 tot 2.000 woningen toegevoegd. De ambities voor de herinrichting van het gebied zijn: verdichten, vergroenen en verbinden.

verdi-plan

De WVA heeft op 7 april 2019 haar zienswijze ingediend via onze Ere-voorzitter Pieter Smeekes. Dit betreft "Zienswijze inzake concept notitie Reikwijdte en Detailniveau" en is hier in te zien (download pdf).

 

Gemeente Amsterdam heeft hierop geantwoord in haar Nota van Beantwoording Concept Investeringsnota Deelplan 1 Verdi (met als datum juni 2019):

 

Watersportvereniging Amsterdam

a. In het overleg met Rijkswaterstaat is overeengekomen, dat de sloot tussen WVA en de wal van de A10 een exacte breedte zou houden van 10 meter, met aan de wallenkant van de A 10 een rechte wal beschoeiing. Bij het onderdeel 'Verbinden' houdt de WVA er rekening mee dat fiets- en eventueel voetpad naast de sloot blijven bestaan en dat sloot exact 10 meter breed blijft. Het mogelijk doorgaande rijwiel- en voetpad kan verder lopen via de Jachthavenweg, de te herstellen brug en het Damloperspad.

Samenvatting (9 Januari 2020)

Op 9 januari 2020 heeft ons erelid en afgevaardigde Pieter Smeekes, volgende samenvatiing gemaakt:

Ontwikkeling PLAN VERDI bij onze jachthaven

In mei 2017 hebben Nico van Ruiten (toenmalige voorzitter) en Pieter Smeekes (Ere Voorzitter) kennis gemaakt met de gemeente Amsterdam. Op bezoek kwamen Mai van der Heide en Sandra Thesing van bureau Zuidasamsterdam om te praten over een verkenning van het gebied rondom de Jachthavenweg. Dit was de voorloper van het Plan Verdi.

In opdracht van de gemeenteraad heeft Zuidas, in samenwerking met stadsdeel Zuid, in 2017 onderzocht wat de kansen, mogelijkheden en obstakels zijn voor de ontwikkeling van Verdi, (het gebied tussen de Amstelveenseweg, de Schinkel, de Nieuwe Meer en het Amsterdamse Bos).

Verkenningen met diverse eigenaren en experts resulteerden in een ontwikkelrichting: door in te zetten op verbinden, verdichten en vergroenen zou een interessante plek ontstaan voor heel Amsterdam. Met de uitkomsten van deze verkenningen kon de principenota Verdi worden opgesteld, die op 14 november 2017 door het college van B&W is vastgesteld.

Over de inhoud van de projectnota, en daarmee over de ontwikkeling van Verdi, beslist het College van B&W. De gemeenteraad beslist over de investeringsnota Deelplan 1 Verdi. Voor de overige deelgebieden in Verdi wordt, nadat de projectnota is vastgesteld, eveneens een investeringsnota opgesteld.

Er werd medegedeeld dat het college van B &W op 26 februari 2019 de concept-investeringsnota Verdi Deelplan 1 heeft vrij gegeven voor inspraak, samen met de Projectnota Verdi en een aantal verkennende milieuonderzoeken als bijlagen. Ook de Notitie Rijkwijdte en Detail werd ter inzage gelegd. Er konden van 7 maart tot en met 17 april 2019 zienswijzen worden ingediend op de concept-investeringsnota en de Notitie Reikwijdte.

Opgemerkt werd door de stedebouwkundige (Gregor van Lit), dat het voet-/fietspad dat naast de WV Amsterdam naar het Damloperspad loopt erg / te krap wordt. Vandaar dat er met de WVA in gesprek moet worden gegaan met het verzoek om daarvoor over hun terrein te kunnen gaan.

De WVA heeft door Pieter Smeekes een zienswijze ingediend op 7 april 2019.

Er is toen opgemerkt dat de WVA reeds in een vroeg stadium kennis gemaakt heeft met het plan Verdi, daar de A 10 van een extra rijbaan moet worden voorzien. De WVA grenst aan de A 10 met daartussen een sloot en een rijwiel-en voetpad. De WVA moest in de sloot naast de Jachthavenweg reeds vier ligplaatsen opheffen, waarvoor door Rijkswaterstaat een vergoeding is toegekend. Er werd overeengekomen, dat onze sloot een exacte breedte zou houden van 10 meter, met aan de wallenkant van de A 10 een rechte wal beschoeiing.

Bij het onderdeel Verbinden  houdt de WVA er rekening mee dat fiets- en eventueel voetpad naast de sloot blijft bestaan en dat de sloot exact 10 meter breed blijft. Het fiets- en voetpad zou kunnen aansluiten via Jachthavenweg op de te herstellen brug naar het Damloperspad.

In de Nota van beantwoording inzake concept Investeringsnota Deelplan 1 Verdi is de zienswijze van de WVA opgenomen inzake sloot en fiets-/voetgangerspad.

Daarna blijven verschillende voorlichtingsbijeenkomsten elkaar opvolgen tot heden.

Veel bijeenkomsten werden bijgewoond door de vertegenwoordigers van de Belangengemeenschap Nieuwe Meer (BGNM). Hier zijn alle verenigingen rondom de Nieuwe Meer in vertegenwoordigd. Twee leden spraken ook namens het Watersportverbond. De WVA wordt vertegenwoordigd door Pieter Smeekes en Ben Christiaanse.

Op 11 juli 2019 heeft Pieter Smeekes op onze haven gesprek gehad met Maarten van Ettekoven (Omgevingsmanager Zuidas) en  Gregor van Lit (stedebouwkundige) om uit te leggen dat plan om fietspad over ons terrein te leggen niet overeenkomt met de gedachte van het bestuur. Zij hebben een rondleiding over de haven gehad en hebben kunnen zien dat een hoge brug over de sloot moeilijk wordt in verband met op- en afrit. Dit lijkt hun ook geen optie. Nu maar afwachten, maar wel vinger aan de pols houden om te voorkomen dat fietspad toch over ons haventerrein komt te liggen.

Uit de participatie met belanghebbenden is voor de Zuidwest Kwadrant van Verdi naar voren gekomen, dat een mogelijke oplossing voor de hoek bij het Damloperspad en het Elzenbos zijn: Damloperspad weghalen, een strook van het Elzenbos weghalen, een wandelbrug maken in het water van het toekomstig schelpenpaadje langs het Elzenbos naar de Jachthavenweg.

Een andere oplossing was het realiseren van een voetgangersbrug naar het toekomstige schelpenpaadje vanaf het parkeerterrein bij het Punterspad of de oude brug van het Damloperspad herstellen.

Op woensdag 9 oktober 2019 is er een kick off sessie geweest over ontwikkeling Jachthaven gebied. Dit was slechts oriëntatie zonder plannen van de gemeente. Er werden weer knelpunten opgesomd.

Op 21 november 2019 is een gebiedsconferentie Verdi georganiseerd, waarbij één van de workshops ging over “ Toegankelijk Jachthavengebied” .

De leden van de BGNM en de vertegenwoordigers van watersportverenigingen hebben deze bijeenkomst bijgewoond. Het ging over ideeën voor het gebied.

Nu maar wachten wat de verdere ontwikkelingen worden.

De ontwikkelingen in de Noordoost kwadrant van Verdi met woningbouw hebben nu voorrang.

Pieter Smeekes (Ere Voorzitter WVA)

 

 

 

 


 

Was de informatie op deze pagina nuttig?