wvvavlag-gif Watersport Vereniging Amsterdam Lid van Watersportverbond Erepenning voor de WVA
wvvavlag-gif Watersport
Vereniging
Amsterdam
Erepenning voor de WVA


Bellenbaan op het Nieuwemeer

De Nieuwe Meer vormt de verbinding tussen de Schinkel aan de kant van Amsterdam en de Ringvaart aan de kant van de Haarlemmermeerpolder. 

Tot begin jaren zestig was De Nieuwe Meer langgerekt en smal. Daarna is het ten behoeve van zandwinning voor de ophoging van de Amsterdamse stadsdelen Slotervaart en Osdorp tot de huidige omvang uitgebreid en uitgediept. Op een aantal plaatsen is het ruim 30 meter diep.

Lees hier wat Rijnland op de Nieuwe Meer doet met de menginstallatie (en zie de video).

 

luchtmengen

Waterkwaliteit is verbeterd door luchtmenginstallatie
In De Nieuwe Meer monitoren en analyseren we regelmatig de waterkwaliteit en werken waar nodig aan verbetering. De waterplas bestaat volledig uit zoet water. De kwaliteit van het water wordt sterk bepaald door die van de Ringvaart, omdat ze in open verbinding met elkaar liggen. De concentratie voedingstoffen in De Nieuwe Meer is hoger dan de norm waardoor (blauw)algenoverlast en vorming van drijflagen vaak voorkwamen. Om dit te bestrijden, hebben we een luchtmenginstallatie aangelegd die van 1 april tot 1 oktober aan staat. Mede hierdoor is de overlast sterk afgenomen; ondanks de hoge concentraties voedingsstoffen (fosfor, stikstof en ammonium) in het water, blijft de concentratie (blauw)algen onder de norm. Ook het doorzicht voldoet bijna aan de norm.


Geplande maatregelen periode 2016-2021
Nederland heeft in Europees kader afspraken gemaakt over de kwaliteit van het oppervlaktewater. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Uiterlijk in 2027 moeten alle lidstaten aan de KRW-regels voldoen. De Nieuwe Meer is geselecteerd voor de tweede KRW-fase. Dat betekent dat wij plannen hebben om het water nog schoner en gezonder te maken in de periode 2016-2021.


Waterrecreatie
De Nieuwe Meer behoort tot één van de officiële zwemwaterlocaties in Rijnlands gebied. Het water controleren we in het zwemseizoen (1 mei - 1 oktober) minimaal een keer in de twee weken op ziekteverwekkende bacteriën en blauwalgen. Aan de hand van onze metingen bepaalt de provincie of de zwemwaterkwaliteit aan de gestelde eisen voldoet en geeft waarschuwingen of een negatief zwemadvies.


Watersysteemanalyse
Om nog beter inzicht te krijgen in de problematiek is in 2011 een uitgebreide watersysteemanalyse uitgevoerd. Deze analyse onderschrijft de grote invloed van de Ringvaart, maar geeft ook aan dat hierin grote onzekerheden zitten. Daardoor is het niet goed mogelijk om maatregelen te formuleren, die moeten leiden tot een betere waterkwaliteit. Wel is duidelijk dat de luchtmenginstallatie niet zonder meer uitgeschakeld kan worden zonder dat dit leidt tot overlast van (blauw)algen en drijflagen.

 


Waterplanten en vissoorten
Waterplanten zijn in De Nieuwe Meer nauwelijks aanwezig. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door de steile oevers (taluds) en door de golfslag die ontstaat door windwerking en/of scheepvaart. Het grootste deel van de oevers is beschoeid. Doordat er weinig waterplanten aanwezig zijn, zijn er weinig schuilmogelijkheden voor vis en macrofauna. Vissoorten in De Nieuwe Meer zijn baars, snoek, brasem, snoekbaars, witvis en paling.Koudewinning
Nuon wint koude uit de diepe delen van de Nieuwe Meer. Om optimaal gebruik te maken van de aanwezige koude heeft Nuon de wens om de luchtmenginstallatie uit te zetten. Ook Rijnland heeft hier belang bij. Een luchtmenginstallatie verbruikt veel energie en is daarmee duur en niet duurzaam. Daarnaast streeft Rijnland voor diepe plassen naar een zo natuurlijk mogelijk watersysteem, waar zomers stratificatie optreedt. Voorwaarde is wel dat de blauwalgenoverlast niet toeneemt en de KRW-doelen worden gehaald. Rijnland heeft een studie laten uitvoeren naar mogelijke alternatieve maatregelen voor lucht mengen. Hieruit blijkt dat deze er niet zijn. Het is wel mogelijk om de luchtmenginstallatie omhoog te halen tot een diepte van 15 meter en zo te zorgen voor een meer natuurlijk systeem. Dit levert ook voordelen op voor de Koudewinning. Momenteel wordt deze maatregel verder onderzocht op de haalbaarheid.

overzichtskaart-nieuwemeer

Bron: HH Rijnland


 

Was de informatie op deze pagina nuttig?