wvvavlag-gif Watersport Vereniging Amsterdam Lid van Watersportverbond Erepenning voor de WVA
wvvavlag-gif Watersport
Vereniging
Amsterdam
Erepenning voor de WVA

 

 

Gedragscode

Wij zetten ons in voor een veilig watersport- en werkklimaat. Dit doen we onder andere door middel van het vaststellen van deze gedragscode, een VOG-verplichting voor alle jeugdinstructeurs, bewustwording door dit als regelmatig terugkerend thema te bespreken, en het vernieuwen en verbeteren van de meldingsplicht (voorheen klokkenluidersregeling).

Bovendien is onze vertrouwenscontactpersoon beschikbaar om een gesprek te voeren. Zij heeft daarbij geheimhoudingsplicht en waarborgt anonimiteit.

De gedragscode en beleid op integriteit voor medewerkers en vrijwilligers van de WVA vormt de basis voor ons gedrag en naleving van wet- en regelgeving. Het is een set van richtlijnen en principes die onze normen en waarden weerspiegelen en duidelijk definiëren wat er van leden, vrijwilligers en bestuur wordt verwacht. Hiermee bieden we een kader waarbinnen beslissingen worden genomen, transparantie voorop staat, risico’s worden geminimaliseerd, en waarin we verantwoording en consequenties stellen bij nietnaleving van deze gedragscode. Onze gedragscode en ons integriteitsbeleid is gericht op het bevorderen van een veilige cultuur waarin iedereen zichzelf kan zijn en waar we staan voor integriteit en verantwoordelijkheid. We streven naar een open, transparante en inclusieve werkomgeving waarin onze medewerkers en vrijwilligers zich gesteund voelen om ethische dilemma’s bespreekbaar te maken.

Links naar de gedragscodes

Hieronder vindt u de links naar de gedragscodes, zoals die door het Watersportverbond en het Centrum Veilige Sport Nederland gebruikt worden.

Deze gedragscodes zijn bedoeld voor zowel de functionarissen als naslagwerk, maar ook voor de (jeugd)leden om te zien wat u van de WVA kan verwachten.

De WVA heeft zich gecommitteerd aan deze erkende en breed gedragen gedragscodes.

Gedragscode Jeugdinstructeurs

Gedragscode Bestuur en Commissies

Van alle leden verwachten wij, dat zij zich houden aan de algemene gedragscode van de WVA:

  • Houd je aan de statuten en reglementen;
  • Volg de aanwijzingen van bestuur en havenmeester altijd op;
  • Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen;
  • Vaar, rijdt en loop veilig op het haventerrein;
  • Laat uw eigendommen achter op uw boot en niet op het haventerrein;
  • Loos geen milieuvervuilende stoffen op plekken die daar niet voor bedoeld zijn;
  • Werk veilig, zowel voor u als uw omgeving;
  • Spreek anderen aan op ongewenst gedrag.

Wat kun je zelf doen?

Word je geconfronteerd met gedrag dat in strijd is met de gedragscodes? Probeer er dan altijd eerst onderling in goed overleg uit te komen. Lukt dat niet, vraag dan naar de havenmeester of commissielid en kijk of zij kunnen helpen bij het oplossen van de situatie. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, informeer dan het bestuur van de vereniging. Elke vereniging heeft namelijk een eigen verantwoordelijkheid om op te treden als er gedrag in strijd met de gedragscodes plaatsvindt.

Klacht en meldprocedure

Wij moedigen het aan om ervaren grensoverschrijdend gedrag, eventuele zorgen of klachten in eerste instantie met de betreffende persoon te bespreken. Indien dit niet mogeijk is of als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost kan de klacht met de havenmeester of het bestuur worden besproken, die er naar zal streven om de klacht naar tevredenheid op te lossen.

Vertrouwenspersoon

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is beschikbaar om te luisteren naar uw zorgen en vragen te beantwoorden in situaties van ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, (machts)misbruik of andere ethische zorgen. De VCP is onafhankelijk en vertrouwelijk, adviseert over welke stappen en procedures gevolgd kunnen worden en kan helpen bij het vinden van de gewenste route.

Iedereen die iets is overkomen, heeft gezien of er wetenschap van heeft, kan contact zoeken. Je hoeft dus niet per se het slachtoffer of beschuldigde te zijn. Ook anonieme meldingen zijn als vanzelfsprekend welkom, alleen wel lastig(er) op te volgen. We zien deze dan ook vooral als een belangrijk signaal.

De ernst en mate van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag varieert, maar voor de slachtoffers en de medewerkers, vrijwilligers of havenmeester kan het ingrijpende gevolgen hebben.

Op elk moment kan een bestuurder een melding krijgen. Hierop geldt sinds 2019 meldplicht. Meer informatie nodig of een melding doen, neem dan contact op met de vertrouwenscontactpersoon van de Watersport Vereniging Amsterdam.


 

Was de informatie op deze pagina nuttig?